Op deze pagina vindt u 2 documenten die betrekking hebben op de statuten van De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen:

  1. Concept-statuten-2018
    Actualisatie van de statuten per 14-12-2017
  2. VIB Statuten
    Versie 1992

Het bestuur heeft vastgesteld dat de statuten na 25 jaar toe zijn aan een actualisatieslag. In document 1. 'Concept-statuten-2018' vindt u het voorstel voor de nieuwe versie, opgesteld in samenwerking met Arjen Fanoy, notaris bij FFT Notarissen te Mijdrecht. In document 2. 'VIB Statuten' vindt u ter vergelijking de statuten zoals deze in 1992 zijn opgesteld.

Conform artikel 19 van de huidige statuten, ligt de statutenwijziging ter inzage op deze website en wordt u een afschrift via e-mail toegezonden. Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 15 januari a.s. zal deze statutenwijziging ter stemming worden gebracht.

Zodra de gecompleteerde en ge(dag)tekende notulen van de algemene ledenvergadering zijn gerealiseerd, kan worden overgegaan tot de afwikkeling en het passeren van de akte van statutenwijziging.

VIB De Ronde Venen