Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

Openbaar Bibliotheekwerk in De Ronde Venen:

visie;
We zien een steeds sneller veranderende samenleving met een groeiend aantal media, informatie- en communicatiebronnen. Mensen en organisaties verbinden zich gezamenlijk rond doelen, nieuwe generaties richten zich meer op delen middels platformen dan op bezit en digitalisering en social media zijn samen met 21ste eeuwse vaardigheden noodzakelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij, eenzaamheid ligt op de loer.

De vraag is hoe mensen regie houden over alle technologische en maatschappelijk ontwikkelingen. Er zijn mensen die mee kunnen in de maatschappij, maar er is ook een grote groep mensen, jong en oud, die dit (nog) niet kunnen. Dit zien wij ook terug in onze regio evenals de tweedeling tussen welvarenden en minder welvarenden. Overheden kunnen niet alles alleen en zoekt samen met de samenleving naar oplossingen voor problemen. Om deze uitdagingen aan te kunnen is ontwikkeling en kennis noodzakelijk.

De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de (culturele) ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen

Missie
Wij zijn dé spin in het web op het gebied van kennis en informatie en verbinden hierin mensen en organisaties. Wij zetten onze deskundigheid in voor leesbevordering en het vergroten van taal-, en informatievaardigheden. De Bibliotheek heeft kennis over de regio en daarmee een verbindende rol tussen mensen, organisaties en de lokale samenleving.

Wij hebben speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen. Wij zijn proactief, jagen aan en werken vanuit kansen en mogelijkheden in samenwerking met inwoners en partners.

Dit doen wij door ieder individu de kans te geven zichzelf te ontwikkelen met: - Een flexibele organisatie en mensen die vanuit talent werken. - Een organisatie en mensen die werken vanuit de focus op een langdurige en persoonlijke relatie met de klant. - Een organisatie en medewerkers die vanuit de kernwaarden werken. - Inspelend op vragen en behoeften uit de lokale samenleving.
De Bibliotheek AVV is binnen de gemeente Stichtse Vecht en De Ronde Venen is dé proactieve, toekomstgerichte en verbindende maatschappelijke onderneming die op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering en kennisdeling een bijdrage levert aan de samenleving op terreinen zelfredzaamheid, participatie en sociale cohesie.

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE

Wij wijzen, op een actieve manier, mensen de weg naar kennis, informatie, content of verhalen, waar zij behoefte aan hebben.
Dit doen we op innovatieve, maar vooral ook op begrijpelijke en bruikbare manier, gebruik makend van alle middelen van informatieoverdracht die deze tijd biedt. Hierdoor kunnen we content, die vaak versnipperd is, in samenhang aanbieden en aanpassen aan de lokale context.
Wij zijn een ondernemende intermediair die mensen en content met elkaar te verbind….
Als onafhankelijke, waardevrije partij hoeven wij niet zelf over alle kennis te beschikken. We wijzen mensen de weg naar die kennis waar zij behoefte aan hebben. Onze rol is het verstrekken van informatie en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en meningsvorming. Dit kunnen we doen omdat we objectief en betrouwbaar zijn. Dit maakt ons tot een onafhankelijke ‘Contentmakelaar’.
Van oudsher hebben wij mensen aan informatie geholpen. Dit zien wij dan ook als onze belangrijkste rol en functie in de samenleving: ‘Het verbinden van mensen en content’. Dit kunnen wij alleen doen in samenwerking met maatschappelijke partners die in feite ‘bronnen van content’ zijn. Als spil in onze regio brengen wij verschillende verbindingen tot stand en helpen daarmee zelfredzaamheid actief te stimuleren.
We zijn een veilige plek waar mensen onbevangen binnen kunnen lopen, waar ze niets moeten maar alles kunnen vragen. Wij zijn van en voor de ‘Stichtse Vechter’ en ‘De Ronde Vener’: de ‘huiskamer van de community’. Een open en betrouwbare plaats waar je objectieve content kunt vinden; waar je elkaar kunt ontmoeten, informatie uitwisselen of deelnemen aan activiteiten of evenementen. De bieb zorgt voor het 2e huiskamer gevoel: ‘the third place’ noemen wij dat…
Ons ultieme doel is, door mensen en content te verbinden, ze perspectief te geven en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Zo willen we iedereen als individu, en uiteindelijk de lokale samenleving helpen ontwikkelen… Geen kwetsbare mensen, maar een trotse samenleving, gediend door een trots team. Uiteindelijk dragen we bij aan het geluk van mensen in onze regio…en daarbij is ‘Geluk is het zien van mogelijkheden....’

 

Bekijk Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

VIB De Ronde Venen