Reactie 'Inpassingsplan Kantoren' provincie Utrecht
20.08.2018

Bron: Bestuur VIB

STIMULI I.P.V. REPRESSIE

ALS OPLOSSING VOOR LEEGSTAND KANTORENMARKT

Mijdrecht, 17 augustus 2018 – De provincie Utrecht heeft 6 augustus jl. op haar website bekend gemaakt dat het ontwerp-inpassingsplan met ingang van 9 augustus jl. 6 weken lang ter inzage ligt. Het plan gaat enerzijds uit van transformatie en herbestemming van bestaande leegstand, maar anderzijds wordt sterk ingezet op repressie van nieuwbouw zelfstandige kantoren. In dit plan worden expliciet een 5-tal locaties in De Ronde Venen aangemerkt voor een verbod op nieuwbouw van zelfstandige kantoren.

Als belangenbehartiger van ondernemers is VIB De Ronde Venen principieel tegen repressie en voor meer positieve stimulering m.b.t. het terugdringen van de leegstand in de Kantorenmarkt. Indien de provincie het probleem van leegstand op de kantorenmarkt echt wil oplossen, dan is het verbieden van nieuwbouw door bedrijven op eigen terrein niet de juiste weg. “Dit zou hetzelfde zijn als gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door de verkoop van nieuwe auto’s te verbieden”, aldus VIB woordvoerder Jan Posdijk.

Renovatie, her-, of verbouw van leegstaande kantoorpanden nog meer stimuleren met subsidies en andere stimuleringsmaatregelen zal ons inziens een meer positieve impuls opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (tijdelijk) vrijstellen van OZB, renovatie- en innovatiesubsidies e.d., alsmede het drastisch verbeteren van het, sinds 2016 sterk verslechterde, Openbaar Vervoer!

Wim van der Laan (specialist infrastructuur en ruimtelijke ordening binnen de VIB): “Daarbij kan een ‘algemene’ beleidsmaatregel, zonder op de specifieke geografische locatie van het bedrijventerrein in De Ronde Venen gericht te zijn, nooit een passend antwoord zijn op een mogelijk nationaal probleem. Ook kan een verbod op een bedrijventerrein in Mijdrecht geen oplossing bieden voor bevordering van de ‘binnenstedelijke kwaliteit’, zoals de provincie op haar website aangeeft”.

Bestaande bedrijven verbieden op eigen grond nieuwbouw te plegen t.b.v. uitbreiding a.g.v. de economische voorspoed, verslechtert ons inziens het vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven dwingen bij uitbreiding een bestaande locatie te accepteren aan de andere kant van het bedrijventerrein, komt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering zeker niet te goede. Verhuizen naar een andere provincie kan dan een betere optie zijn, waardoor alsnog meer leegstand.

Met het oog op de Brexit en het wegvallen van de Dividendbelasting kunnen, in een hypothetisch geval, internationaal opererende bedrijven mogelijk besluiten activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk over te plaatsen naar Mijdrecht. Deze repressiemaatregel kan de directie echter doen besluiten uit te wijken naar Brussel of Düsseldorf. Dit druist ons inziens tevens in tegen de achterliggende doelstelling van de afschaffing van de dividendbelasting door de overheid.

Aangemerkte gebieden betreffen o.a. de locaties aan de Veenweg en het land op de kop van ‘Het Werkeiland’ aan de N201, waar gezonde bedrijven gevestigd zijn met een mogelijke behoefte aan uitbreiding.

T.a.v. de locatie Marickenland is nog onduidelijk wat de toekomst brengt. Ontwikkelingen m.b.t. start-ups, zzp en bedrijven in online dienstverlening zullen de behoefte aan kantoorruimte ‘dicht bij huis’ versterken. Locatie Marickenland is ons inziens daarvoor een geschikte locatie. Oude en vervallen kantoorpanden zijn daarvoor veelal niet op ingericht.

De basis van dit plan is overigens ontstaan tijdens het dieptepunt van de crisis. De huidige situatie is nu volslagen anders en de nabije toekomst laat zich lastig voorspellen. Uitgaan van de situatie in 2012-2016 is een verkeerde basis om kantoorbehoefte tot 2027 te voorspellen.

Daarbij blijkt uit onderzoeken dat de grote steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook een plaats als Woerden t.a.v. kantoorgebruik uit hun voegen barsten. Mogelijk wil men wel uitwijken naar De Ronde Venen…. Volop inzetgten op positieve stimuleringsmaatregelen t.a.v. ingebruikname van bestaande leegstand kan hiervoor een aantrekkelijk vestigingsklimaat laten ontstaan.

Een factor waarmee in het inpassingsplan ook geen rekening gehouden is, is de krapte op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat werknemers bij sollicitaties de voorkeur geven aan een moderne en innovatieve werkomgeving. Nu ze het voor het uitkiezen hebben zullen bedrijven die noodgedwongen gevestigd zijn in oude, niet eigentijdse kantoorpanden, niet of nauwelijks aan nieuw personeel kunnen komen.

In artikel 1.5 van de toelichting op het inpassingsplan, onder Nut en Noodzaak, wordt als argumenten de crisis en ‘het nieuwe werken’ aangehaald. “De crisis is inmiddels voorbij en ‘het nieuwe werken’ lijkt volgens publicaties in vakmedia op zijn retour. Wel verandert de functie van het kantoor, van vaste werkplek naar locaties voor samenwerking, innovatie en kruisbestuiving. Iets wat je met thuiswerken juist niet bereikt. Het werken in de ‘Cloud’ neemt wel toe, maar dit zegt alleen iets over de opslag van gegevens en digitale samenwerkingsvormen, maar niets over de fysieke werklocatie”, aldus Posdijk.

Kort samengevat is de zienswijze van VIB De Ronde Venen:

VIB De Ronde Venen acht de ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ van februari 2016 van de provincie Utrecht contraproductief m.b.t. het doel waarvoor het is opgesteld. Het repressieve karakter zal het economisch, arbeids- en vestigingsklimaat negatief beïnvloeden en daarmee de leegstand juist bevorderen. Daarentegen is VIB De Ronde Venen van mening dat de provincie haar aanpak volledig moet focussen op het creëren van positieve stimuli die het aanwenden, transformeren, her- of verbouwen, danwel slopen van ongebruikte locaties bevorderen. Dit zonder vestiging of uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven in de weg te staan. VIB De Ronde Venen gaat graag hierover het gesprek met de provincie aan, als dit kan leiden tot een meer constructieve en eigentijdse oplossing van de leegstand op de kantorenmarkt. Zij zal zeker deze zienswijze insturen in antwoord op het plan dat nu ter inzage ligt.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen