Dossier - Verkeersbesluit Gemeente Uithoorn

Mijdrecht, 12 april 2017

PERSBERICHT
VIB dient beroepschrift in tegen verkeersbesluit gemeente Uithoorn.

Medio 2016 heeft B&W van de gemeente Uithoorn een verkeersbesluit genomen, waarmee de doorstroming van het verkeer op de N196 sterk wordt ontmoedigd. Naar mening van velen, waaronder VIB De Ronde Venen, zal dit leiden tot nog meer drukte en filevorming op de toch al overbelaste N201.

Het door de VIB ingediende bezwaarschrift tegen het besluit werd, ondanks een positief advies van de beroeps- en bezwarencommissie, door B&W van de gemeente Uithoorn zonder nadere onderbouwing aan de kant gezet. “Omdat de doorstroming op de N201 van groot belang is voor de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein heeft het bestuur besloten het niet hierbij te laten zitten en bij de rechtbank in beroep te gaan”, aldus voorzitter Arwin Brouwer. Mr. Jan-Kees de Haan (Maet-advocaten, Mijdrecht) was graag bereid de VIB daarbij juridisch te ondersteunen.

De VIB heeft in april 2016 bezwaar gemaakt tegen het Verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn, waarbij de Koningin Máximalaan tussen Irenebrug en de Laan van Meerwijk zodanig zal worden ingericht, dat doorgaand verkeer over dit gedeelte van de N196 (de ‘oude’ N201) vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Uithoorn heeft bij haar advies van 25 oktober 2016 het bezwaar van de VIB en dat van 7 andere bezwaarden ontvankelijk verklaard en de bezwaren gegrond bevonden. B&W van Uithoorn hebben zich bij besluit van 3 februari 2017 niets aangetrokken van dit advies en het VIB bezwaarschrift niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit is de VIB nu bij de bestuursrechter in beroep gegaan, evenals de gemeente De Ronde Venen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uithoorn, 22 november 2016 - "De gemeente Uithoorn moet haar plannen voor het centrum van Uithoorn drastisch aanpassen."

Achmea heeft zich teruggetrokken als ontwikkelaar van het centrumgebied, waardoor uitbreiding van het winkelgebied komt te vervallen.

De ondergrondse parkeergarage bij de Prinses Irenebrug komt dus te vervallen. Wethouder Polak hield overigens staande dat de gemeente Uithoorn doorgaand verkeer door het vernieuwde centrum van Uithoorn blijft weren. Hoe dat dan vorm krijgt, kon hij nog niet vertellen.

Gemeente De Ronde Venen heeft tegen de plannen van Uithoorn beroep aangetekend. Dat beroep is inmiddels behandeld in de commissie bezwaar- en beroepschriften van Uithoorn. Er is ook al een uitspraak op het beroep van De Ronde Venen. Voordat Uithoorn die uitspraak openbaart, studeert de gemeente op de uitspraak.

Bron: RTV De Ronde Venen

----------------------------------------------------------------------------------------

Mijdrecht, 23 juni 2016 – De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB) heeft jongstleden donderdag bij de ‘Commissie voor Bezwaar en Beroep van de gemeente Uithoorn’ namens haar leden een toelichting gegeven op het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn.

Dit besluit heeft ten doel het autoluw te maken van het dorpscentrum Uithoorn. Dit moet bereikt worden door een (tijdelijke) herinrichting van de N196 (oude N201). Bovendien wordt de route door Uithoorn gesloten verklaard voor vracht- en landbouwverkeer. Het gevolg van deze ingreep is dat er nog meer verkeer  gebruik zal en moet maken van de nieuwe N201 met als gevolg een nog groter wordende  congestie op deze N201.

De aanvankelijk positief ogende effecten van de omgelegde N201 per mei 2014 blijken nu te worden gelogenstraft door de aantrekkende economie. Het gevolg hiervan is een sterk toegenomen congestie op het Utrechtse (tweebaans) deel van de N201. Uit recente tellingen blijkt dat nu al de voor 2020 geprognotiseerde verkeersintensiteiten worden bereikt. Dit effect is klaarblijkelijk niet onderkend door de provincie Utrecht, gezien het ontbreken van aangetekend bezwaar tegen het bestreden verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn.

Als gevolg van het verkeersbesluit zal naast doorgaand verkeer, zal ook een deel van het lokale  bestemmingsverkeer noodgedwongen via de N201 dienen om te rijden. De negatieve effecten van dit extra verkeer op N201 worden nu feitelijk afgewenteld op de directe omgeving c.q. buurgemeenten. De verslechterende doorstroming op de N201 zal een negatief (economisch) effect hebben op de bedrijven in die buurtgemeenten, maar ook op de bedrijven in Uithoorn zelf.

De VIB verzoekt de commissie daarom met klem de gemeente Uithoorn te adviseren het omstreden Verkeersbesluit te heroverwegen. De commissie verwacht ongeveer 8 weken nodig te hebben om te komen met haar (niet bindend) advies.

De bedrijven in De Ronde Venen wachten dit besluit met spanning af.

(foto: Mapio.net)Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen